Certes.lv saņem sertifikātus par atbilstību ISO 9001 un 14001 standartiem

Kopš 2019. gada 26. jūnija uzņēmums “Certes.lv” ir saņēmis sertifikatus par kvalitātes un vides vadības sistēmas atbilstību standarta prasībām!  Saņemtie sertifikāti ir starptautiski atzīts kvalitātes apliecinājums.

Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization – ISO) ir nacionālo standartizācijas organizāciju federācija, kurā apvienojušās organizācijas no vairāk nekā 140 valstīm. Pastāv vairāk nekā 17 000 ISO standarti dažādās jomās, katru gadu tiek publicēti aptuveni 1000 jauni standarti.

Kvalitātes vadības sistēma pēc ISO standarta sastāv no dokumentētas kvalitātes politikas un mērķiem, kvalitātes rokasgrāmatas un procedūru saraksta. Raksturīga standarta iezīme ir dokumentu un pierakstu vadība – standarts ne tikai nosaka obligāti dokumentējamās jomas, tāpat tiek dokumentētas arī sistēmas izmaiņas, noteiktā kārtībā uzglabāti pieraksti, tāpēc šis modelis bieži saistās ar “birokrātiju”. Atšķirībā no citiem kvalitātes vadības modeļiem ISO nosaka, ka institūcijā ir konkrēts darbinieks, kas veic kvalitātes vadītāja pienākumus. Standarts izvirza prasības arī resursu nodrošināšanai, cilvēkresursu vadībai un darba videi. Tā kā standarts ir orientēts uz klientu, tā nozīmīga sastāvdaļa ir standartizēta produkta īstenošana, mērīšana, analīze un uzlabošana. ISO standartam ir raksturīga procesa pieeja – tā neatņemama sastāvdaļa ir iestādes procesu identifikācija, procedūru apraksti un mērījumi.

ISO 9001:2015 nosaka kvalitātes vadības sistēmas kritērijus. To var izmantot jebkura organizācija, liela vai maza, neatkarīgi no darbības jomas. Faktiski vairāk nekā miljons uzņēmumu un organizāciju, vairāk nekā 170 valstīs, ir sertificēti atbilstoši ISO 9001.

Šis standarts ir balstīts uz vairākiem kvalitātes vadības principiem, ieskaitot augstākās vadības motivāciju un ietekmi, procesa pieeju un pastāvīgus uzlabojumus. Ieviešot un sertificējot kvalitātes vadības sistēmu, esam uzņēmušies:

  1. Nodrošināt nemainīgi labu kvalitāti savām precēm un pakalpojumiem;
  2. Palielināt uzņēmuma konkurētspēju;
  3. Uzlabot klientu un sadarbības partneru uzticību;
  4. Uzlabot vadību un citus procesus uzņēmumā (komunikāciju, plānošanu u.c.);
  5. Uzlabot sadarbību ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un partneriem;
  6. Ietaupīt resursus, novēršot kļūdas un liekas darbības – no preču vai pakalpojumu radīšanas līdz pat piegādei.

ISO 9001:2015 izmantošana nodrošina, ka “Certes.lv” klienti saņem konsekventus, kvalitatīvus produktus un pakalpojumus.

ISO 14001:2015 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības efektīvai vides pārvaldības sistēmai. ISO 14001 ir brīvprātīgs standarts, kuru organizācijas var sertificēt. Tā integrēšana ar citiem vadības sistēmu standartiem, visbiežāk ar ISO 9001, vēl vairāk palīdz sasniegt organizācijas mērķus. Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) definē vides vadības sistēmu kā “vadības sistēmas daļu, ko izmanto, lai pārvaldītu vides aspektus, izpildītu atbilstības saistības un risinātu riskus un iespējas”. ISO 14001:2015 palīdz organizācijai sasniegt iecerētos vides pārvaldības sistēmas rezultātus, kas rada vērtību videi, pašai organizācijai un ieinteresētajām pusēm. Saskaņā ar organizācijas vides politiku paredzētie vides vadības sistēmas rezultāti ir:

  • Ekoloģisko raksturlielumu uzlabošana;
  • Atbilstības saistību izpilde;
  • Vides mērķu sasniegšana.

Mēs rūpējamies par savu preču un pakalpojumu kvalitāti, lai apmierinātu mūsu klientu vēlmes un sniegtu izcilu pieredzi. Mums ir svarīga mūsu klientu, piegādātāju un partneru uzticība, kas rezultējas ar ilgstošu sadarbību. ISO sertifikāti ir apliecinājums, ka rūpējamies un mērķtiecīgi tiecamies uz saviem izvirzītajiem mērķiem, lai piedāvātu labāko saviem klientiem!


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.